VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Tento text se řídí německým právem a má být vykládán v souladu s německým právem. Německá verze má vždy přednost.

§ 1 Obecné, rozsah platnosti

1. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky (dále také jako: „kupující“). Všeobecné prodejní a dodací podmínky platí pouze v případě, že kupující je podnikatel (§ 14 německého občanského zákoníku), právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva.

2. Všeobecné prodejní a dodací podmínky se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitých věcí (dále také jako: "Zboží"), bez ohledu na to, zda zboží vyrábíme sami nebo jej nakupujeme od dodavatelů (§§ 433, 651 německého občanského zákoníku). Všeobecné prodejní a dodací podmínky platí ve svém aktuálním znění jako rámcová smlouva pro budoucí smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitých věcí se stejným kupujícím, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat.

3. Na převod, používání a prodej dodaného softwaru se vztahují aktuální Všeobecné obchodní podmínky (softwarová licenční smlouva) společnosti Wieland Electric GmbH. Ty jsou dostupné na internetu z webové stránky Wieland Electric GmbH (https://www.wieland-electric.com/de/) v oblasti stahování.

4. Výhradně platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky. Odlišné, protichůdné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, ve kterém jsme s jejich platností výslovně souhlasili. Tento požadavek na souhlas platí v každém případě, například i v případě, že dodávku kupujícímu provedeme bez výhrad, se znalostí všeobecných obchodních podmínek (VOP) kupujícího.

5. V jednotlivých případech mají individuální dohody uzavřené s kupujícím (včetně vedlejších ujednání, doplňků a změn) vždy přednost před těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami. Pro obsah takových smluv je rozhodující písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení.

6. Právně významná prohlášení a oznámení, která nám musí kupující poskytnout po uzavření smlouvy (např. stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o odstoupení nebo snížení), vyžadují ke své účinnosti písemnou formu.

7. Odkazy na platnost právních předpisů jsou pouze objasňující. I bez takového upřesnění platí zákonná ustanovení, pokud nejsou přímo změněna nebo výslovně vyloučena v těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách.

§ 2 Uzavření smlouvy, e-shop, dokumenty

1. Naše nabídky jsou nezávazné. To platí i v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, odkazy na normy DIN), další popisy produktů nebo dokumenty – i v elektronické podobě – ke kterým máme vyhrazena vlastnická a autorská práva. Tyto dokumenty mohou být zpřístupněny třetím stranám pouze s naším předchozím souhlasem. Uvedené technické údaje (včetně údajů o hmotnosti a rozměrech) byly pečlivě sestaveny, chyby vyhrazeny. Totéž platí pro všechny údaje v našich prodejních dokladech.

2. Údaje v popisech rozsahu dodávky, vzhledu, služeb, rozměrů a hmotností atd. předmětu koupě platné v době uzavření smlouvy nepředstavují příslib záruky.

3. Odesláním objednávky v našem e-shopu (který vyžaduje předchozí registraci a potvrzení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek) učiní kupující závaznou nabídku k zakoupení daného zboží. Před odesláním objednávky si může kupující údaje své objednávky kdykoliv změnit a prohlédnout. Kupující nám však může předložit svou nabídku a zaslat nám ji pouze v případě, že akceptoval tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky kliknutím na tlačítko „Přijmout všeobecné prodejní a dodací podmínky“ a tím je přijal do své nabídky. Po obdržení jeho nabídky od nás kupující obdrží e-mailem automatické potvrzení o přijetí, ve kterém je opět uvedena objednávka kupujícího a které si kupující může vytisknout pomocí funkce „Tisk“. Automatické potvrzení přijetí pouze dokumentuje, že jsme obdrželi objednávku kupujícího a nepředstavuje přijetí nabídky. Nabídka kupujícího se považuje za námi přijatou teprve poté, co kupujícímu oznámíme, že jsme ji přijali.

4. Objednávky zadané u našich obchodních zástupců a našich zastoupení jsou právně závazné až po našem potvrzení.

5. Objednávka zboží kupujícím se považuje za závaznou nabídku smlouvy. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni přijmout tuto nabídku smlouvy do 2 týdnů od obdržení.

6. Přijetí může být deklarováno buď písemně, faxem nebo e-mailem (např. potvrzením objednávky) nebo doručením zboží kupujícímu.

§ 3 Dodací lhůta, zpoždění dodávky

1. Dodací lhůta je dohodnuta individuálně nebo námi upřesněna při přijetí objednávky. Pokud bylo odeslání zboží dohodnuto, vztahují se dodací lhůty a termíny dodání k okamžiku předání speditérovi, dopravci nebo jiným třetím stranám pověřeným přepravou. To neplatí, je-li převzetí smluvně dohodnuto nebo je-li sjednána povinnost montáže.

2. Není-li dohodnuto jinak, začínají dodací lhůty běžet dnem potvrzení objednávky, ne však dříve, než dojde k včasnému a řádnému splnění závazků kupujícího, zejména ne dříve, než kupující poskytne podklady, souhlasy, povolení, která je třeba získat, a před obdržením dohodnuté zálohy.

3. K dílčím dodávkám jsme oprávněni, pokud  

  • může kupující dílčí dodávku využít v rámci smluvního účelu,
  • je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a  
  • kupujícímu v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné práce nebo náklady (pokud nebudeme souhlasit s tím, že tyto náklady poneseme).

4. Neručíme za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávky, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné (např. provozní poruchy všeho druhu, nevyhnutelný nedostatek surovin jako např. nákup materiálu nebo energií, pracovní spory, stávky, výluky, nedostatek pracovníků, neočekávané pandemie nebo epidemie, potíže se získáním nezbytných úředních povolení, úřední výjimky nebo chybějící, nesprávné nebo pozdní dodání ze strany dodavatelů), za které neneseme odpovědnost. Pokud nám takové události podstatně ztíží nebo znemožní dodávku nebo poskytnutí služby a překážka není pouze dočasného charakteru, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy okamžitě vrátíme veškeré protiplnění, které již kupující zaplatil.

5. V případě překážek dočasného trvání se dodací nebo servisní lhůty prodlužují nebo dodací nebo servisní termíny posouvají o dobu překážky plus přiměřenou dobu pro spuštění.

6. Pokud nelze očekávat, že kupující v důsledku prodlení převezme dodávku nebo službu, může odstoupit od smlouvy prostřednictvím okamžitého nám zaslaného písemného prohlášení.

7. Naše zákonná práva na odstoupení a ukončení, jakož i zákonná ustanovení o plnění smlouvy v případě vyloučení povinnosti plnit (např. nemožnost nebo nepřiměřenost plnění a/nebo dodatečného plnění) zůstávají nedotčena. Tím nejsou dotčena ani práva kupujícího na odstoupení od smlouvy a ukončení podle § 8 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou nebo poskytováním služby nebo pokud se pro nás dodávka nebo poskytováním služby z jakéhokoli důvodu stanou nemožnými, naše odpovědnost za škody je omezena v souladu s § 8 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

8. Doba vzniku našeho prodlení v dodání se určuje podle zákonných předpisů. V každém případě je však nutná upomínka ze strany kupujícího.

§ 4 Dodání, převod rizika, převzetí, prodlení s převzetím

1. Dodávka se uskutečňuje ze závodu nebo distribučního skladu, který je zároveň místem plnění. Na žádost a náklady kupujícího bude zboží zasláno na jiné místo určení (zásilkový prodej). Pokud není dohodnuto jinak, jsme oprávněni sami určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, přepravní trasu, balení). Na přání kupujícího zásilku na jeho náklady pojistíme proti krádeži, rozbití, přepravě, poškození ohněm, vodou a ostatním pojistitelným rizikům.

2. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží přechází na kupujícího nejpozději při předání zboží. V případě zásilkového prodeje však nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození zboží, jakož i nebezpečí z prodlení přechází již při předání zboží speditérovi, dopravci nebo jiné osobě či instituci odpovědné za provedení zásilky. To platí i v případě, že bylo sjednáno bezplatné dodání. Pokud bylo dohodnuto převzetí, je to pro převod rizika rozhodující. Také v ostatních případech platí pro dohodnuté převzetí přiměřeně zákonná ustanovení zákona o smlouvách o dílo a služby. Předání nebo převzetí je stejné, pokud je kupující v prodlení s převzetím.

3. Pokud je kupující v prodlení s převzetím, neposkytne součinnost nebo se naše dodávka zpozdí z jiných důvodů, za které odpovídá kupující, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody, včetně dodatečných nákladů (např. náklady na skladování). Za to účtujeme paušální náhradu ve výši 0,5 % (slovy: Nula celá pět procent) z ceny netto za ukončený kalendářní týden, počínaje dodací lhůtou nebo – není-li dodací lhůta stanovena – oznámením, že zboží je připraveno k odeslání, nejvýše však 5 % celkem (slovy: pět procent) z ceny netto, se kterou je kupující v prodlení s převzetím. Důkazy o větší škodě a naše právní nároky (zejména náhrada dodatečných výdajů, přiměřené odškodnění, ukončení) zůstávají nedotčeny; paušální částka však má být započtena s dalšími peněžitými pohledávkami. Kupující je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo jen výrazně nižší škoda, než je výše uvedený paušál.

§ 5 Ceny, platební podmínky, slevy, nižší než sjednané množství

1. Místem plnění pro platbu je naše obchodní sídlo. Pokud není v jednotlivých případech dohodnuto jinak nebo nebyla provedena příslušná cenová úprava podle § 5.2, platí naše ceny aktuální v době uzavření smlouvy, a to ze závodu včetně nakládky na místě, avšak bez balného, dopravného, přepravy, pojištění, cla plus jakékoli příslušně platné zákonné daně z obratu. Máme právo své pohledávky vůči kupujícímu postoupit třetí osobě.

2. Vyhrazujeme si právo přiměřeně a v krátké době změnit naše ceny, pokud se po uzavření smlouvy zvýší náklady. Ceny se zvyšují o faktor, o který byly upraveny i nákupní ceny zboží a služeb.

To se týká zejména, nikoli však výlučně, podstatných změn cen a změn mzdového nebo platového tarifu. Zákazníkovi musí být na požádání doloženo, které faktory se změnily a jaký mají vliv na celkovou cenu.

3. V případě zásilkového prodeje (§ 4 odst. 1 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek) nese kupující náklady na dopravu ze závodu a náklady na případné pojištění dopravy požadované kupujícím. Případná cla, poplatky, daně a jiné veřejné poplatky nese kupující. Přepravní obaly ani jiné obaly v souladu s vyhláškou o obalech zpět nepřebíráme, přecházejí do vlastnictví kupujícího; s výjimkou palet.

4. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná do 10 dnů od fakturace a dodání nebo převzetí zboží. U kupujících, jejichž úvěrové vztahy nám nejsou známy nebo v případě pochybností o platební způsobilosti objednatele, je dodávka uskutečněna proti platbě předem nebo na dobírku.

5.  Po uplynutí výše uvedené platební lhůty je kupující v prodlení. Kupní cena bude v prodlení úročena ve výši platné zákonné úrokové sazby z prodlení. Vyhrazujeme si právo na náhradu dalších škod způsobených prodlením. Náš nárok na úroky z obchodní splatnosti (§ 353 německého obchodního zákoníku) zůstává ve vztahu k obchodníkům nedotčen. Je-li kupující v prodlení s pohledávkou, mohou být vůči kupujícímu uplatněny všechny ostatní pohledávky. Kupující musí uhradit veškeré poplatky, náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli právně úspěšným soudním řízením vedeným proti němu mimo Německo.  

6.  Kupující má právo na započtení nebo zadržení pouze v případě, že jeho pohledávka byla právně prokázána nebo je nesporná. Kromě toho je kupující oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu. Kupující nemá nárok na zadržovací právo z důvodu dílčího plnění dle § 320 odst. 2 německého občanského zákoníku. V případě vad dodávky zůstává § 7 odst. 6 těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínek nedotčen.

7.  Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že náš nárok na kupní cenu je ohrožen platební neschopností kupujícího (např. z důvodu podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení), jsme oprávněni odmítnout plnění v souladu s zákonných ustanovení a případně, po stanovení lhůty, od smlouvy odstoupit (§ 321 německého občanského zákoníku). V případě smluv na výrobu nezaměnitelných věcí (výrobků na zakázku) můžeme okamžitě odstoupit; zákonná ustanovení o zbytečnosti stanovení lhůty zůstávají nedotčena.

8.  Přijímání šeků vyžaduje vždy zvláštní dohodu. Šeky jsou přijímány pouze za účelem plnění a za poplatek ve výši 20 eur za šek.

9.  Minimální hodnota pro objednávky je obecně 150 eur netto. Objednávky, které nedosahují této hodnoty, budou přijaty pouze za dodatečný poplatek za zpracování ve výši 20 eur netto. To neplatí pro objednávky, které jsou vyřizovány výhradně prostřednictvím našeho e-shopu (https://eshop.wieland-electric.com).

10.  Náhrada podílů na nákladech na nářadí je zohledněna v cenách speciálních výrobků. Kupující tímto nenabývá vlastnictví k tomuto nářadí. Zůstávají majetkem Wieland Electric GmbH, Bamberg.

11.  Námi uváděné ceny v katalozích, prospektech a cenících jsou nezávazným cenovým doporučením pro prodejce ve vztahu k jejich zákazníkům.

§ 6 Výhrada vlastnického práva

1. Vyhrazujeme si vlastnictví prodávaného zboží (zboží s výhradou vlastnictví) až do úplného uhrazení všech našich pohledávek z kupní smlouvy a trvajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky).

2. Pokud se kupující chová v rozporu se smlouvou, zejména je-li v prodlení s úhradou pohledávky, jsme oprávněni převzít zboží s výhradou vlastnictví zpět poté, co jsme kupujícímu předem neúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo je-li taková lhůta podle zákonných předpisů zbytečná. Náklady na přepravu vzniklé při vrácení nese kupující. Pokud zboží s výhradou vlastnictví převezmeme zpět, jedná se o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se rovněž rozumí, pokud zboží s výhradou vlastnictví zabavíme. Zboží s výhradou vlastnictví, které jsme odebrali zpět, můžeme zhodnotit. Výtěžek z prodeje bude započten proti částkám, které nám dluží kupující poté, co odečteme přiměřenou částku na náklady na prodej.

3. Kupující je povinen se zbožím s výhradou vlastnictví zacházet šetrně. Kupující je zejména povinen zboží s výhradou vlastnictví na vlastní náklady pojistit proti poškození ohněm, vodou a krádeží v náhradní hodnotě odpovídající novému z boží. Pokud jsou nutné údržbářské a inspekční práce, je kupující povinen je na vlastní náklady provést včas.

4. Kupující je v rámci běžného obchodního styku oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodat, pokud není v prodlení s platbou. Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno třetím osobám nebo postoupeno jako záruka před úplným zaplacením zajištěných pohledávek.

5. Kupující na nás jako záruku tímto v plném rozsahu postupuje platební nároky kupujícího vůči jeho zákazníkům z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví, jakož i nároky kupujícího na zboží s výhradou vlastnictví, které vzniknou z jiného právního důvodu vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám (zejména nároky z deliktních jednání a nároky na pojistné plnění). Toto postoupení přijímáme. Kupující může vymáhat tyto nám postoupené nároky na svůj vlastní účet a naším jménem, pokud toto oprávnění neodvoláme. Tím není dotčeno naše právo tyto pohledávky vymáhat; nicméně nebudeme tyto pohledávky vymáhat sami a nebudeme odvolávat oprávnění k vymáhání, pokud kupující řádně splní své platební povinnosti. Pokud se však kupující chová v rozporu se smlouvou - zejména je-li v prodlení s úhradou pohledávky - můžeme požadovat, aby nás kupující informoval o postoupených pohledávkách a příslušných dlužnících, informoval příslušné dlužníky o postoupení a informoval nás o všech dokumentech a poskytl veškeré informace, které potřebujeme k uplatnění nároku. Kupující nesmí postoupit tyto pohledávky za účelem jejich inkasa faktoringem, pokud neodvolatelně nezaváže faktor, aby nám poskytl protiplnění přímo, dokud budeme mít vůči kupujícímu ještě pohledávky.

6. Zpracování nebo přeměna zboží s výhradou vlastnictví kupujícím se vždy provádí pro nás. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zpracováno s jinými položkami, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví k novému zboží v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví (konečná fakturovaná částka plus případná zákonná daň z obratu) k dalšímu zpracovanému zboží v okamžiku zpracování. V ostatních případech platí pro novou položku vzniklou zpracováním totéž, co pro zboží s výhradou vlastnictví. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví neoddělitelně spojeno nebo smícháno s jiným zbožím, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému zboží v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví (konečná fakturovaná částka plus případná příslušná zákonná daň z obratu) k ostatním připojeným nebo smíchaným položkám v době připojení nebo smíchání. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví spojeno nebo smícháno tak, že věc kupujícího je považována za hlavní věc, kupující i my se již nyní shodujeme na tom, že kupující na nás převede poměrné spoluvlastnictví k této věci. Tento převod přijímáme. Takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví si kupující ponechá pro nás bezplatně.

7. V případě zabavení zboží s výhradou vlastnictví třetími osobami nebo jiných zásahů třetích osob se kupující musí odvolávat na naše vlastnictví a musí nás o tom neprodleně písemně informovat, abychom se mohli domáhat našich vlastnických práv. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, odpovídá za ně kupující.

8. Pokud o to kupující požádá, jsme povinni uvolnit cenné papíry, na které máme nárok, pokud jejich realizovatelná hodnota převyšuje hodnotu našich neuhrazených pohledávek vůči kupujícímu o více než 10 %. Cenné papíry k uvolnění si však můžeme vybrat.

9. Pokud právní systém v oblasti, kde se zboží nachází, neumožňuje výhradu vlastnictví, použije se § 14 odstavec 1 věta 2 až 4 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.  

§ 7 Nároky kupujícího z vad

1. Na práva kupujícího v případě věcných a právních nedostatků (včetně nesprávné a nedostatečné dodávky a nesprávné montáže nebo chybných montážních pokynů) se vztahují zákonné předpisy, není-li dále stanoveno jinak.

2. Pokud jsou v případě konečné dodávky zboží spotřebiteli (regres dodavatele dle §§ 478, 479 německého občanského zákoníku) uplatňovány vůči kupujícímu reklamace z důvodu vady nově vyrobeného zboží, je kupující povinen nás o tom neprodleně informovat. Kupující musí své zákazníky odpovídajícím způsobem zavázat, pokud jsou podnikateli. Vyhrazujeme si právo splnit nároky uplatněné zákazníkem vůči kupujícímu tím, že sami podnikneme jisté kroky. Za splnění nároků zákazníka se v tomto případě považuje splnění jakýchkoli nároků kupujícího. Kromě toho zůstávají nedotčena zvláštní zákonná ustanovení pro konečné dodání zboží spotřebiteli (regres dodavatele podle §§ 478 479 německého občanského zákoníku).

3. Pokud nebyla dohodnuta kvalita, posuzuje se podle zákonné úpravy, zda jde o vadu či nikoli (§ 434 odstavec 1 věta 2 a 3 německého občanského zákoníku). Za veřejná prohlášení výrobce nebo jiných třetích stran (např. reklamní prohlášení) neneseme žádnou odpovědnost.

4. Nároky kupujícího z vad předpokládají, že splnil své zákonné kontrolní a oznamovací povinnosti (§§ 377, 381 německého obchodního zákoníku). Pokud je při kontrole nebo později zjištěna závada, musíme být neprodleně písemně upozorněni. Oznámení se považuje za okamžité, pokud je učiněno do osmi (8) pracovních dnů, přičemž ke splnění lhůty postačuje včasné odeslání oznámení. Bez ohledu na tuto povinnost prozkoumat a oznámit vady musí kupující zjevné vady (včetně nesprávných a krátkých dodávek) neprodleně písemně oznámit, přičemž ke splnění termínu postačí včasné odeslání oznámení. Pokud kupující neprovede řádnou kontrolu a/nebo oznámení závad, je naše odpovědnost za neoznámenou závadu vyloučena.

5. Je-li dodaná věc vadná, můžeme si nejprve vybrat, zda poskytneme následné plnění odstraněním vady (následnou opravou) nebo dodáním bezvadné věci (náhradní dodávkou). Naše právo odmítnout doplňkové plnění podle zákonných požadavků zůstává nedotčeno.

6. Jsme oprávněni podmínit dlužné dodatečné plnění tím, že kupující zaplatí splatnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn ponechat si přiměřenou část kupní ceny v souvislosti s vadou.

7. Kupující nám musí poskytnout čas a příležitost nezbytnou pro následné dlužné plnění, zejména k předání odmítnutého zboží pro účely kontroly. V případě náhradní dodávky nám kupující musí vadnou věc v souladu se zákonnými ustanoveními  

vrátit zpět. Dodatečné plnění nezahrnuje demontáž vadné věci ani novou montáž, pokud jsme původně nebyli povinni ji namontovat.

8. Poneseme náklady nutné pro účely testování a dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, pokud se skutečně závada vyskytne. Pokud se však požadavek kupujícího na odstranění vad ukáže jako neoprávněný, můžeme po kupujícím požadovat náhradu vzniklých nákladů. Vyměněné díly se stávají naším majetkem a musí nám být vráceny.

9. Pokud byla vadná zakoupená položka instalována do jiné položky nebo připojena k jiné položce v souladu s jejím typem a zamýšleným použitím, poneseme náklady nutné pro účely demontáže a opětovné montáže. Reklamace je vyloučena, pokud kupující o vadě při montáži věděl nebo o ní z hrubé nedbalosti nevěděl a prodávající vadu podvodně nezatajil ani neručil za stav věci.

10. V případě, že se dodatečné plnění nezdařilo nebo přiměřená lhůta, kterou má kupující pro dodatečné plnění stanovit, bez úspěchu vypršela nebo je dle zákonných ustanovení zbytečná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. V případě zanedbatelné vady však právo na odstoupení neexistuje.

11. Nároky kupujícího na náhradu škody nebo na náhradu zbytečně vzniklých nákladů existují pouze v souladu s § 8 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek a jsou jinak vyloučeny.

§ 8 Ušní infarkt Ručení

1. Pokud není v těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínkách včetně následujících ustanovení uvedeno jinak, odpovídáme v případě porušení smluvních i mimosmluvních povinností dle příslušných zákonných ustanovení.

2. Na náhradu škody odpovídáme – bez ohledu na právní důvod – v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě běžné nedbalosti ručíme  

a) za škody vzniklé v důsledku ohrožení života, zranění či poškození zdraví,

b) škody způsobené porušením podstatné smluvní povinnosti (závazek, jehož plnění umožní řádné plnění smlouvy a na jehož plnění smluvní strany mohou pravidelně spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu za předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

3. Omezení odpovědnosti vyplývající z odstavce 2 neplatí, pokud jsme podvodně zatajili závadu nebo převzali záruku za kvalitu zboží. Totéž platí pro nároky kupujícího podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

4. Z důvodu porušení povinnosti, která není vadou, může kupující odstoupit od smlouvy nebo ji zrušit pouze tehdy, pokud jsme za porušení povinnosti odpovědní. Právo na volné odstoupení kupujícího (zejména podle §§ 651, 649 německého občanského zákoníku) je vyloučeno. Jinak platí zákonné požadavky a právní důsledky.

5. Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to ve stejném rozsahu ve prospěch našich orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších dodavatelů.

§ 9 Povinnosti podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (v orig. ElektroG)

1. Kupující přebírá povinnost dodané zboží po skončení jeho používání na své náklady řádně zlikvidovat v souladu se zákonnými ustanoveními a zbavuje nás povinnosti zpětného odběru výrobce dle zákona o elektrických a elektronických zařízeních a souvisejících nároků třetích osob.

2. Pokud kupující předá zboží komerčním třetím stranám a nesmí je smluvně zavázat k převzetí zneškodnění a k dalšímu závazku, je povinností kupujícího po ukončení užívání zboží vrátit na své náklady a řádně zneškodnit podle zákonných předpisů.

3. Náš nárok na převzetí/uvolnění kupujícím se nepromlčuje uplynutím dvou let od ukončení užívání zařízení. Tato lhůta počíná nejdříve okamžikem, kdy obdržíme od kupujícího písemné oznámení o ukončení užívání.

§ 10 Promlčení

1. Odchylně od § 438 odst. 1 číslo 3 německého občanského zákoníku je obecná promlčecí doba pro nároky z věcných a právních vad jeden rok od dodání. Pokud byl sjednán odběr, začíná promlčecí doba spolu s odběrem.

2. Nedotčena zůstávají zvláštní ustanovení pro věcné nároky třetích stran (§ 438 odst. 1 číslo 1 německého občanského zákoníku), v případě lsti ze strany prodávajícího (§ 438 odst. 3 německého občanského zákoníku) a pro nároky z regresu dodavatele v případě konečné dodání spotřebiteli (§ 479 německého občanského zákoníku).

3. Výše uvedené promlčecí lhůty prodejního práva platí rovněž pro smluvní a mimosmluvní nároky kupujícího na náhradu škody z vady zboží, ledaže by uplatnění běžné zákonné promlčecí doby (§§ 195, 199 německého občanského zákoníku) vedlo k kratší promlčecí lhůta v jednotlivých případech. Promlčecí lhůty stanovené zákonem o odpovědnosti za výrobky zůstávají v každém případě nedotčeny. V opačném případě platí pro nároky na náhradu škody ze strany kupujícího pouze zákonné promlčecí lhůty dle § 8 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

§ 11 Průmyslová ochranná práva

1. Kupující se zavazuje dodržovat stávající autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k dodanému zboží a související dokumentaci.

2. Pokud je námi dodané zboží vyrobeno podle výkresů, popisů nebo vzorků kupujícího, ručí kupující za to, že naší výrobou a dodáním v zamýšleném provedení nebudou porušena žádná autorská práva ani jiná práva duševního vlastnictví třetích osob.

3. Na převod, používání a prodej dodaného softwaru se vztahují aktuální Všeobecné obchodní podmínky (softwarová licenční smlouva) společnosti Wieland Electric GmbH. Ty jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Wieland Electric GmbH  

https://www.wieland-electric.com/de/ k dispozici v oblasti stahování.

4. Pokud je software třetích stran dodán jinými výrobci, zavazuje se kupující dodaný software používat pouze v souladu s licenčními podmínkami příslušného výrobce a v případě jeho dalšího prodeje, pokud je to přípustné, uložit stejné povinnosti kupujícímu.

§ 12 Zachování mlčenlivosti

Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o průmyslovém a obchodním tajemství, o kterém se dozvěděl v průběhu obchodního vztahu nebo smlouvy, a to i po skončení smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zaniká pouze tehdy a v rozsahu, v jakém se tato skutečnost stala obecně známou nebo byla kupujícímu známa již v době uzavření smlouvy, aniž by bylo příčinou porušení smlouvy kupujícím.

§ 13 Ochrana dat

1. Můžeme shromažďovat, zpracovávat a ukládat údaje týkající se příslušných kupujících, pokud je to nezbytné pro plnění a vyřízení kupní smlouvy a obchodního vztahu nebo pokud jsme povinni tyto údaje uchovávat  

na základě zákonných předpisů.

2. Vyhrazujeme si právo předat osobní údaje kupujícího úvěrovým agenturám, pokud je to nezbytné pro účely kontroly úvěru.

§ 14 Volba práva, soudní příslušnost

1. Na tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky a veškeré právní vztahy mezi námi a kupujícím se vztahuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením všech mezinárodních a nadnárodních (smluvních) právních řádů, zejména Obchodní úmluvy

vpravo (CISG). Podmínky a účinky výhrady vlastnictví podle § 6 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se však řídí právem v místě, kde se věc nachází, pokud je následně učiněná volba práva ve prospěch německého práva nepřípustná nebo neúčinná. Pokud právo, v jehož oblasti se zboží nachází, neumožňuje výhradu vlastnictví, můžeme uplatnit veškerá práva, která si u zboží můžeme vyhradit. Kupující je povinen podílet se na opatřeních, která přijmeme k ochraně našeho vlastnického práva nebo namísto jiného zajišťovacího práva na zboží.

2. Je-li kupující obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním majetkem, je výlučným – i mezinárodním – příslušným soudem pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, naše sídlo v Bamberku. Jsme však také oprávněni podat žalobu u obecně příslušného soudu kupujícího.

3. Pokud by ustanovení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek nebo ustanovení v nich později obsažené bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatné, nebo pokud by v těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách byla zjištěna mezera, neovlivní to účinnost zbývajících ustanovení, a proto se od § 139 německého občanského zákoníku zcela upouští. Místo neplatného ustanovení nebo pro vyplnění mezery je nutno sjednat účinné a proveditelné uspořádání, které je právně a ekonomicky nejblíže tomu, co si strany přály nebo by si podle smyslu a účelu smlouvy přály, kdyby při uzavírání smlouvy vzaly tento bod v úvahu. Je-li neplatnost ustanovení založena na míře plnění nebo na době (lhůta nebo termín) v něm stanovené, musí být ustanovení dohodnuto s právně přípustnou mírou, která je nejblíže původní míře.

PODMÍNKY PRO ŠKOLENÍ

§ 1 Obecně

1. Smlouvy o školeních se uzavírají dle našich podmínek školení níže. Týkají se pouze firem.

2. Klient (dále jen „zákazník“) souhlasí s platností našich podmínek školení uzavřením smlouvy. Podmínky školení platí ve svém příslušném znění jako rámcová smlouva pro budoucí smlouvy o školeních se stejným zákazníkem, aniž bychom se na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odvolávat.

3. Platí výhradně naše podmínky školení. Odlišné, protichůdné nebo doplňující podmínky zákazníka se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, ve kterém jsme s jejich platností výslovně souhlasili. Tento požadavek na souhlas platí v každém případě, například i když školení provádíme bez výhrad se znalostí podmínek zákazníka.  

§ 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou námi nabízené semináře, workshopy, školení a obdobné akce (dále jen „školení“). Podrobnosti o příslušných školeních vyplývají z příslušné nabídky školení. Nabídky školení jsou nezávazné. Předmětem smlouvy je pouze realizace školení, nikoli konkrétní úspěch školení s tím spojený.  

§ 3 Přihlášení, Potvrzení

1.  Přihlášení je nutné provést písemně nejpozději tři týdny před zahájením školení.

2.  Přihlášení zákazníka představuje jeho závaznou žádost o uzavření odpovídající smlouvy o školení. Tato žádost bude z naší strany přijata nebo zamítnuta formou potvrzení nejpozději týden před zahájením školení. Bod 5.3 tím zůstává nedotčen.  

§ 4 Faktura, splatnost, započtení

1. Fakturace probíhá zásadně s naším potvrzením přihlášení zákazníka na školení.

2. Není-li dohodnuto jinak, je poplatek za školení splatný ihned po obdržení faktury.

3. Máme právo své pohledávky vůči kupujícímu postoupit třetí osobě. Je-li kupující v prodlení s pohledávkou, mohou být vůči kupujícímu uplatněny všechny ostatní pohledávky. Kupující musí uhradit veškeré poplatky, náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli právně úspěšným soudním řízením vedeným proti němu mimo Německo.

4. Právo zákazníka na započtení vůči našim pohledávkám je vyloučeno, pokud není jeho pohledávka podaná k započtení nesporná nebo právně závazná.  

§ 5 Storno, odřeknutí, změny

1. Stornování námi potvrzené účasti na školení musí být provedeno písemně. Stornování ze závažných důvodů je možné pouze týden před zahájením školení a pouze v případě, že počet účastníků příslušného  

školení neklesne pod minimum. Za každé storno je účtován poplatek za zpracování ve výši 150 eur netto. Vyhrazujeme si právo na uplatnění dodatečných nákladů, pokud již nebylo možné se jim vyhnout.

2. Vyhrazujeme si právo změnit obsah školení, postupy a místo školení, pokud to nebude mít vliv na účel školení. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že by pro něj změna v tomto směru prokazatelně představovala nepřiměřené obtíže.

3. Vyhrazujeme si právo školení ze závažných důvodů odložit nebo zrušit. Taková situace spočívá zejména v tom, že minimálně týden před zahájením vzdělávacího kurzu není dosaženo minimálního počtu účastníků (zpravidla 5 účastníků). V případě odložení zůstane registrace a potvrzení nedotčeno a bude stanoven nový termín. V případě, že se účastník nemůže tohoto termínu zúčastnit, může od smlouvy odstoupit.  

§ 6 Ochranná práva, zachování mlčenlivosti, ochrana dat

1. Autorská práva a práva průmyslového vlastnictví ke všem námi vytvořeným dokumentům v souvislosti se školením nám zůstávají. Přenesení práv a/nebo udělení licencí jakéhokoli druhu je vyloučeno a zejména není poskytnuto převodem dokumentů. Tyto mohou být použity pouze pro účely školení a nesmí být jinak komerčně využívány a/nebo používány. Zákazník musí v nezbytném rozsahu zajistit, aby byla naše práva chráněna i po poskytnutí dokumentů a aby nedocházelo k jejich porušení.

2. Zákazník musí důvěrně zacházet se všemi informacemi, které jsou mu v rámci plnění smluvního vztahu zpřístupněny a které přesahují obsah školení. To platí i po ukončení smluvního vztahu.

3. Přihlášením zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje předané v souvislosti se školením mohou být použity k informování zákazníka o dalších nabízených školeních. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.  

§ 7 Ručení

1. Pokud není v následujících ustanoveních uvedeno jinak, odpovídáme v případě porušení smluvních i mimosmluvních povinností podle příslušných zákonných ustanovení.

2. Na náhradu škody odpovídáme, bez ohledu na právní důvod, v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě běžné nedbalosti odpovídáme pouze za škodu způsobenou ohrožením života, zraněním či poškozením zdraví nebo za škodu vzniklou porušením podstatné  

smluvní povinnosti (závazku, jehož splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jehož dodržení se smluvní partner pravidelně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu za předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

3. Předchozí omezení odpovědnosti neplatí, pokud závadu podvodně zamlčíme.  

§ 8 Ostatní

1. Vztah se zákazníkem podléhá právu Spolkové republiky Německo.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo pokud smlouva potřebné ustanovení neobsahuje, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Místo neúčinného ustanovení nebo k vyplnění mezery se považuje za dohodnuté takové právně přípustné ustanovení, které v co největší míře odpovídá tomu, co by smluvní strany chtěly nebo chtěly ve smyslu a účelu této smlouvy, kdyby uznaly neúčinnost daného ustanovení nebo mezery.

3. Místem plnění a příslušným soudem je Bamberk.

Stav: Srpen 2022

KE STAŽENÍ NA

ŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

970 KB

Česko – česky/čeština
Společnosti
ZpětSpolečnostio násKariéra