Upozornění k ochraně osobních údajů

Následující upozornění k ochraně osobních údajů vás informuje o způsobu a rozsahu našeho zpracování tak zvaných osobních údajů v souladu s povinnostmi s ohledem na poskytnutí informací podle čl. 13 nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou informace, které jsou nebo mohou být přímo nebo nepřímo přiřazeny k vaší osobě. Své dotazy nebo podněty k těmto informacím o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv směřovat na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2. Kromě toho jsme provedli přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření podle nařízení EU o ochraně osobních údajů k tomu, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, zničením, manipulací a před neautorizovaný přístupem.

1.0 Odpovědná osoba podle čl. 4 odst. 7 GDPR

Osobou odpovědnou za zpracování údajů v rámci této internetové stránky je

WIELAND ELECTRIC GMBH

Brennerstraße 10-14

96052 Bamberg

Německo

Tel.: +49 (0)951-9324-0  

E-mail: info@wieland-electric.com  

2.0 Pověřenec odpovědné osoby pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný na adrese datenschutz@wieland-electric.com.  

3.0 Práva dotčené osoby  

Níže vám vysvětlíme vaše práva dotčené osoby.

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR)  

Máte práva požadovat o nás kdykoli informace o tom, zda a jaké údaje o vaší osobě zpracováváme. To obsahuje také údaje k účelům zpracování, případně o příjemcích, kterým jsme údaje o vás zpřístupnili, plánovanou dobu uložení a případně údaje o původu těchto dat, pokud jsme je nezískali přímo od vás.  

 • Právo na provedení opravy (čl. 16 GDPR)

Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných dat, která jsme uložili k vaší osobě. To obsahuje také právo na doplnění neúplných osobních údajů.  

 • Právo na odstranění (čl. 17 GDPR)  

Máte právo požadovat od nás vymazání dat, která jsme uložili k vaší osobě.  

 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)  

Máte právo požadovat od nás omezení zpracování dat, která jsme uložili k vaší osobě. Poté je zpracování těchto dat možné pouze s vaším souhlasem nebo pro minimální zákonem stanovené účely.

 • Právo na odmítnutí zpracování (čl. 21 GDPR)  

Pokud zakládáme zpracování vašich osobních údajů na našem oprávněném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f, můžete vyslovit nesouhlas se zpracováním.  

 • Právo na zrušení uděleného souhlasu na zpracování dat (čl. 7 GDPR)  

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat podle čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna.  

 • Právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR)  

Máte právo získat údaje o vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu a tato data předat jiné odpovědné osobě, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě.  

 • Právo na stížnost u dozorujícího úřadu (čl. 77 GDPR)  

Máte právo kdykoli podat stížnost na naše zpracování osobních údajů u dozorujícího úřadu k ochraně osobních údajů. Příslušný dozorující úřad je dostupný na adrese: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 1349, 91522 Ansbach, Německo.

4.0 Vymazání dat a doba archivace dat  

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile odpadne účel jejich uložení.  

Uložení navíc provádíme, pokud nás k archivaci zavazují právní předpisy.  

K zablokování nebo vymazání dat dojde i v situaci, kdy uběhne některá ze lhůt pro archivaci podle uvedených norem s výjimkou situace, že trvá nutnost další archivace dat z důvodu uzavření smlouvy nebo naplnění smlouvy.  

5.0 Externí hosting a CDN

Naše webové stránky jsou hostovány na serverech v Německu. Tyto jsou poskytovány dodavatelem technologických služeb Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (AWS). Předání vašich osobních údajů do USA nelze vyloučit, protože se jedná o evropskou společnost s mateřským koncernem v USA.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

Kromě toho používáme Content Delivery Network („CDN“) dodavatele služeb Cloudflare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107 USA. CDN je služba online, jejíž pomocí jsou po síti regionálních a přes internet propojených serverů odesílány velké soubory s médii (např. grafika, obsah stránek nebo skripty). Využití služeb CDN nám pomáhá s optimalizací rychlosti načítání našich webových stránek.

Tento typ zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR na bázi našeho oprávněného zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a zvyšování stability a funkčnosti naší webové stránky. S tímto dodavatelem služeb byla uzavřena dohoda o zpracování zakázek podle čl. 28 GDPR.  

Více informací o údajích, které jsou ukládány při návštěvě naší webové stránky, najdete v následujícím odstavci.

6.0 Soubory protokolu serveru

Pokud využíváte webové stránky pouze informativně, tzn. že se nezaregistrujete ani nám jinak nesdělíte informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru. Při návštěvě našich webových stránek v každém případě získáváme následující data:

 • Adresa IP uživatele
 • Datum a čas požadavku nebo přístupu
 • Rozdíl časových zón od Greenwichského času (Greenwich Mean Time (GMT))
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Přenášené množství dat
 • Webová stránka, ze které byl požadavek odeslán (ze které se systém uživatele dostal na naši internetovou stránku)
 • Webová stránka, která byla vyvolána systémem uživatele přes naši webovou stránku
 • Informace o typu prohlížeče a o použité verzi
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyka a verze softwaru prohlížeče

Tyto údaje, které jsou pro nás technicky nutné, jako je Vaše adresa IP, ukládáme dočasně, abychom pro vás zobrazili naše webové stránky a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost. Právním základem k tomu je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.  

7.0 Další formy použití naší webové stránky

7.1 Kontaktní formuláře

Na naší webové stránce jsou různé formuláře, jejichž pomocí s námi můžete navázat kontakt. Při použití formulářů jsou nám předány údaje, zadané do formulářů, a jsou uloženy. Pole s povinnými údaji jsou označena hvězdičkou. Kromě toho ukládáme vaši adresu IP a datum a čas požadavku.  

Kromě toho nás můžete kontaktovat prostřednictvím námi poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě ukládáme vaše osobní údaje, které nám odešlete e-mailem, a dále je zpracováváme, abychom vyřídili důvod vašeho požadavku nebo kontaktu.  Případně tyto osobní údaje předáme podnikům, které jsou součástí naší skupiny. Údaje jsou používány výhradně k vyřízení konverzace.  

Údaje zpracováváme v rámci kontaktu výhradně k účelům, které jsou uvedeny na příslušném formuláři.

Právním základem pro zpracování vašich údajů v rámci vašeho kontaktu s požadavkem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

7.2 Portál s nabídkou zaměstnání

Pokud se ucházíte o zaměstnání na základě nabídky pracovního místa nebo z vlastní inciativy, zpracováváme vámi poskytnuté údaje v rámci zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Zpravidla obsahují vaše podklady zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o rodinném stavu; údaje o zdravotním stavu; fotografii, která dovoluje vyvodit závěr ohledně vašeho etnického původu a případně stav zraku anebo náboženské vyznání; podobná citlivá data ve smyslu čl. 9 GDPR).

Právním základem pro zpracování údajů ze žádosti o zaměstnání je čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 BDSG (německého zákona o ochraně dat), protože zpracování je důležité pro rozhodnutí o odůvodnění zaměstnaneckého poměru.

Rádi bychom vás upozornili, že spolupracujeme s dodavatelem služeb softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin (nástroj pro správu uchazečů o zaměstnání). Prostřednictvím tohoto systému vyřizujeme kompletní proces správy uchazečů o zaměstnání. Více informací o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání najdete zde: https://wieland-electric.softgarden.io/de/data-security?2.  

Pokud nejste jako uchazeč o zaměstnání úspěšný, existuje možnost ukládat vaše osobní údaje, které byly sděleny v rámci celého výběrového řízení (např. dopis, životopis, vysvědčení, dotazníky uchazeče, rozhovory s uchazečem), i po ukončení konkrétního výběrového řízení. To nám dává možnost kontaktovat vás později, pokud se v budoucnu objeví místa, která by pro vás přicházela v úvahu. Právním základem je zde váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

V opačném případě budou vaše osobní údaje při vašem nesouhlasu vymazána 6 měsíců po ukončení neúspěšného výběrového řízení.

7.3 Newsletter

Při zasílání našeho elektronického newsletteru, k jehož odběru se můžete přihlásit, zpracováváme vámi zadané údaje.  

Pro zasílání elektronického newsletteru je závazné uvedení e-mailové adresy. Zpracování vašich dalších osobních údajů slouží personalizaci tohoto kontaktu a zaměření našich nabídek nebo nabídek podniků naší skupiny.

Vaši e-mailovou adresu zpracováváme, abychom s vámi byli v kontaktu za účelem zasílání našeho elektronického newsletteru, zasílání informací o aktuálních akcích, případně o aktuálním vývoji a z důvodu péče o náš smluvní vztah. Navíc používáme tyto údaje pro reklamní sdělení e-mailem, a pokud jsme vaši e-mailovou adresu získali v souvislosti se službami pro naše výrobky, pro reklamní akce pro vlastní podobné výrobky a služby.

7.3.1 Tracking

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasí uživatel s trackingem ze statistických důvodů. Je vložen tracking pixel.  

Pro newsletter tracking používáme produkt Sugar Market od SugarCRM Inc., 10050 North Wolfe Road, SW2-130, Cupertino, CA 95014, USA.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

Při rozesílání newsletteru potom může externí server zaznamenat určité údaje o příjemci, například okamžik otevření, adresu IP nebo údaje o používaném e-mailovém programu (poštovním klientovi). Název obrázkového souboru je pro každého příjemce e-mailu individualizován tím, že je přiřazeno jednoznačné ID a při otevření obrázku je možné zjistit, který příjemce newsletteru právě otevřel e-mail.

Takovéto tracking pixely, obsažené v newsletterech, ukládáme a vyhodnocujeme, abychom optimalizovali rozesílání newsletterů a ještě lépe upravili obsah budoucích newsletterů podle zájmů příjemce. Tyto údaje nebudou předávány třetím subjektům.

Trackingu může uživatel zabránit nastavením svého e-mailu tak, aby e-mail nenačítal žádné obrázky. Odhlášení od odběru newsletteru považujeme za zrušení tohoto souhlasu.

7.4 Objednávky z našeho e-shopu online

Přihlášení do našeho e-shopu pro nákup našich výrobků prostřednictvím našeho prodeje online je možné pouze firmám. K tomu od vás budeme žádat také osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo atd.). Pro aktivaci funkcí našeho e-shopu však s vámi ještě navážeme přímý kontakt. Osobní údaje, které nám zde necháte, využijí interně naše oddělení, která se zabývají zpracováním vašich požadavků a zakázek.  Vaše osobní údaje budou případně sloučeny s údaji z dalších objednávek, které nám sdělíte spolu s jinými způsoby objednávek (fax, pošta, telefon atd.), a budou uloženy.  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat k účelům, které jsou pro nás nutné pro naplnění obchodního vztahu mezi vámi a námi.  

Zpracováváme ty vaše osobní údaje, které nám zanecháte pro využití naší nabídky z e-shopu, pro zpracování vašich individuálních požadavků a zakázek, jako např. pro následující účely:

 • Kontrola přístupových oprávnění
 • Vaše používání nákupního košíku
 • Stanovení individuálních cen pro vás
 • Interní zpracování objednávky
 • Dodání objednaného zboží
 • Platební styk
 • Marketingová opatření

Podle potřeby využijeme také pomoci dodavatelů služeb (např. poskytovatelů logistických služeb pro odeslání objednaných výrobků, bank pro zpracování platby). Těmto třetím subjektům předáme vaše osobní údaje výhradně v rozsahu, který je potřebný pro splnění těchto úkolů. Třetí subjekty, které získají data našich zákazníků, mají povinnost dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem využít externí dodavatele služeb, jako jsou naši dodavatelé logistických služeb pro distribuci objednaného zboží, spočívá v co nejefektivnějším a nejúčelnějším, a tím i co nejrychlejším a cenově nejvýhodnějším poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo předat vaše osobní údaje externím dodavatelům služeb k přezkoumání vaší bonity. Z těchto údajů získáváme informace o vaší předchozí platební morálce a o odhadu bonity. Tyto údaje nám umožňují vyhodnocení našich vztahů se zákazníky a využíváme je pro rozhodnutí o dodávkách a pro naši ochranu před výpadky plateb. V tom také spočívá náš oprávněný zájem.

Pokud jste se rozhodli pro založení zákaznického účtu, využijeme vaše osobní údaje k účelům založení zákaznického účtu.

Právním důvodem pro zpracování je uzavření a naplnění kupní smlouvy na určité zboží podle čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR a náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 pís. f. GDPR.

8.0 Používání souborů cookies  

Soubory cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány a přiřazeny vámi použitým prohlížečem na vašem pevném disku, a jejichž prostřednictvím plynou určité informace do zdroje, který soubory cookies umístil. Soubory cookies nemohou provádět žádné programy nebo přenášet do vašeho počítače viry. Slouží k zefektivnění internetové nabídky a ke zlepšení její uživatelské přívětivosti.

Ukládání souborů cookies, které nejsou technicky nutné, nebo použití podobných technických funkcí probíhá na právním základě souhlasu podle § 25 odst. 1 TTDSG (německý zákon o ochraně osobních údajů v telekomunikacích a v elektronických, informačních a komunikačních službách).

Případné další zpracování vašich osobních údajů pomocí souborů cookies probíhá rovněž na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR.

Ukládání technicky nutných souborů cookies probíhá podle § 25 odst. 2 věta 2 TTDSG.

Podrobnější informace o námi používaných souborech cookies najdete na našem banneru s informacemi o cookies. Vložte odkaz na banner s cookies

9.0 Přenos dat do USA

Pro přenos osobních údajů do USA neexistuje žádná přiměřená úroveň ochrany osobních údajů na základě usnesení Evropské komise. Na základě zplnomocnění amerických tajných služeb a právního stavu v USA nemusejí být požadavky GDPR dodrženy:

 • Section 702 Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) nestanovuje žádná omezení opatření kontroly ze strany tajných služeb a žádné záruky pro osoby, které nejsou občany USA,  
 • Presidential Policy Directive 28 (PPD-28) neposkytuje dotčeným osobám žádné účinné právní pomoci proti opatřením úřadů USA a nestanovuje žádná omezení pro zajištění přiměřených opatření,
 • Ombudsman stanovený podle Privacy Shield nemá žádnou nezávislost na exekutivě; nemůže vydávat žádná závazná nařízení tajným službám.

Takže při přístupu amerických úřadů k vašim osobním údajům není k dispozici žádná účinná právní pomoc nebo nezávislá kontrolní instance pro ochranu osobních údajů.  

Při předání vašich osobních údajů do USA nelze vyloučit ztrátu suverenity vašich vlastních osobních údajů. Tím nemusejí být práva a svobody dotčených osob dostatečně chráněna.

10.0 Služby webové analýzy a externích dodavatelů

10.1 Lokální webová analýza

Pokud jsou využívány lokální nástroje webové analýzy, je právním základem náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Náš zájem přitom představuje analýza využití naší webové stránky návštěvníky naší webové stránky, abychom mohli takto získanými statistikami vylepšovat naši nabídku a upravovali ji tak, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro využití služeb externích dodavatelů pro provedení webové analýzy je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR.

10.2 Google Analytics

Tato webová stránka využívá služeb Google Analytics, tedy služby webové analýzy společnosti Google LLC („Google“), v Evropě zastoupené firmou Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. V tomto ohledu jsme uzavřeli Dohodu o zpracování zakázek podle čl. 28 GDPR.

Google Analytics používá soubory cookies. Informace o použití této webové stránky, generované prostřednictvím souborů cookies, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, a tam se ukládají.

Z našeho pověření využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a nabízení dalších služeb webových stránek, které jsou spojené s využíváním webových stránek a internetu. Adresa IP, předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics, není u společnosti Google spojována s jiným daty.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

Adresy IP jsou zkráceny nebo maskovány, jakmile se údaje dostanou do systému Google Analytics a ještě dříve než jsou uloženy nebo zpracovány. Údaje jsou vymazány po uplynutí 26 měsíců.

Systém Google Analytics používáme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG a čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí banneru s informacemi o souborech cookies.

10.3 Google Ads

Naše webová stránka využívá služby „Google Ads“ společnosti Google LLC, v Evropě zastoupené společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která umožňuje prodejcům zobrazení v seznamech vyhledávaných výrazů ve vyhledávači Google a v reklamní síti Google. To probíhá na základě předem definovaných klíčových slov, jejichž prostřednictvím dojde k zobrazení v seznamu vyhledávaných výrazů pouze v případě, že je provedeno vyhledávání relevantní podle klíčových slov. V tomto ohledu jsme uzavřeli Dohodu o zpracování zakázek podle čl. 28 GDPR.

Google Ads přitom propaguje naše webové stránky zobrazováním relevantní reklamy na webových stránkách třetích subjektů, v seznamech výsledků vyhledávání pomocí služby Google a zobrazováním relevantní reklamy třetích subjektů v rámci našich webových stránek. Klepnutím na příslušný odkaz Google, který vede na naši webovou stránku, vkládá společnost Google soubor cookie.  

Pomocí souboru cookie můžeme my i společnost Google sledovat, zda jste se na naši internetovou stránku dostali pomocí odkazu Ads a generovali obrat. K tomu používáme nástroj Google Ads Conversion Tracking Tool. Takto získaná data používá společnost Google k sestavování statistik pro naše webové stránky (např. celkový počet uživatelů prostřednictvím služby Google Ads, úspěch našich kampaní Ads). My ani zákazníci Google Ads nedostávají od společnosti Google žádné informace, jejichž prostřednictvím by vás bylo možné identifikovat.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

Google Ads vkládáme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG a čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí banneru s informacemi o souborech cookies.

10.4 LinkedIn Marketing Solutions

Na naší webové stránce „LinkedIn Marketing Solutions“ využíváme služby společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen: „LinkedIn“). LinkedIn Ads ukládá a zpracovává informace o vašem uživatelském chování na našich stránkách. Služba LinkedIn Ads k tomu používá mimo jiné soubory cookies, tedy malé textové soubory, které jsou ukládány v mezioperační paměti vašeho internetového prohlížeče na vašem koncovém zařízení, a které umožňují provedení analýzy vašeho využívání našich internetových stránek.

V tomto ohledu jsme uzavřeli se společností LinkedIn Dohodu o zpracování zakázek podle čl. 28 GDPR.

Využíváme služeb LinkedIn Marketing Solutions, abychom vkládali reklamu a analyzovali její efektivitu. Měříme, jak často uživatelé klepnou na naši reklamu a prohlédnou si ji. Pomocí služby LinkedIn Insight Tag také měříme, jak často provedli uživatelé požadovanou akci na našich webových stránkách, která je přivedla na základě reklamy na naše stránky.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG a čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí banneru s informacemi o souborech cookies.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

Další informace o ochraně osobních údajů u externích poskytovatelů služeb najdete na následujících webových stránkách: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10.5 Microsoft Ads (dříve Bing Ads)

V rámci použití služeb Bing Ads společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA využíváme nástroj Bing Conversion Tracking. Přitom je ve vašem počítači uložen soubor cookie, jakmile se dostanete na naši stránku prostřednictvím reklamy Bing Ads. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klepnou na naši reklamu a jsou přesměrováni na stránky opatřené nástrojem Conversion Tracking Tag (např. přihlášení prostřednictvím kontaktního formuláře). Tyto údaje jsou předány společnosti Microsoft. Více informací najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG a čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí banneru s informacemi o souborech cookies.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

10.6 Findologic

Na našich stránkách používáme službu „FINDOLOGIC“ k poskytnutí funkce vyhledávání zboží prostřednictvím vyhledávacího pole a pro navigaci a filtrování.  

Poskytovatel služby k tomuto účelu získává anonymizovanou formou informace (například ID uživatele a ID relace) a ukládá je.

Případné zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu poskytování služby vyhledávání položek ke snadnějšímu nalezení našich výrobků v e-shopu.

Další informace o dodavateli služeb: FINDOLOGIC GmbH, Jakob-Haringer-Straße 5a, 5020 Salzburg, Rakousko. Ustanovení o ochraně osobních údajů: https://findologic.com/datenschutz/.

10.7 YouTube

Využíváme YouTube, službu společnosti Google LLC, v Evropě zastoupenou společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, abychom mohli prezentovat videa. K ochraně vaší osobní sféry jsme proto aktivovali rozšířený režim ochrany osobních údajů. Také služba YouTube používá soubory cookies, aby shromažďovala informace o návštěvnících svých internetových stránek. Služba YouTube je používá k záznamu statistik videa, k předcházení podvodům a ke zlepšování uživatelské přívětivosti. Vyvolání videa přitom zpravidla vede také k navázání spojení se sítí Google Ads. Pokud spustíte video, můžete aktivovat další procesy zpracování osobních údajů, a to především v situaci, kdy jste již přihlášeni ke službě YouTube. Na to nemáme žádný vliv.  

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

YouTube používáme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a a čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí banneru s informacemi o souborech cookies.

Další informace o ochraně osobních údajů služby YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

10.8 Sugar Market

Využíváme Sugar Market, nástroj marketingové automatizace. Jedná se o analytický a trackingový software k přiřazení a ukládání údajů o použití (mj. používaný prohlížeč, naposledy navštívená stránka, doba pobytu na stránce). Software využívá tyto informace k individualizaci našich marketingových opatření a k lepšímu zacílení na zájmy každého jednotlivého uživatele. Kromě toho nám software pomáhá k lepšímu vyhodnocení úspěchu jednotlivých marketingových opatření.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG a čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR.

Nezapomínejte na rizika uvedená pod bodem 9, kterou jsou spojena s předáním vašich osobních údajů do USA.

Tento nástroj používáme na vstupní stránce (landing page). Vstupní stránky jsou zvláštní webové stránky, které jsou definovány jako cíl reklamní kampaně. Většinou jsou opatřeny možnostmi interakce, např. stahování whitepapers a softwaru nebo obsahují formuláře pro sběr informací. Pro přirazení jednotlivých aktivit k profilům jednotlivých uživatelů využívá software různé technické postupy:

 • Soubory cookies a
 • adresu IP uživatele.

Jsou přitom získávány tyto údaje:

 • Aktivita na stránkách,
 • Počet vyvolání stránky a doba pobytu návštěvníka na webové stránce,
 • Prokliky myší příslušného návštěvníka,
 • Stahování souborů, dostupných na webové stránce,
 • Návštěvy vstupních stránek a

V rámci registrace na webové stránce nebo stahování whitepapers získává poskytovatel využitím služby Sugar Market tyto informace:

 • Kontaktní údaje (jméno, poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • Obchodní kontaktní údaje (označení oboru zaměstnání, název firmy, obchodní e-mailová adresa, telefon nebo fax) a
 • Adresu IP koncového zařízení, na kterém je webová stránka použita.

Potvrzené údaje jsou uživateli jasně patrné vyplněním formuláře. Přitom je označeno, které údaje jsou nutné k odeslání formuláře.

10.9 GoToWebinar

Na naší webové stránce se můžete přihlásit na námi pořádané živé webináře a další akce. K tomu používáme produkt GoToWebinar dodavatele LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building Block C, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko („LogMeIn“). Pokud tak učiníte, budou vámi vyplněné osobní údaje při přihlášení přeneseny z vašeho prohlížeče k nám nebo do společnosti LogMeIn a budou uloženy. Uložena bude mimo jiné adresa IP a okamžik přihlášení. Pokud se přihlásíte k účasti na živém webináři, budou vámi sdělené osobní údaje při přihlášení odeslány z vašeho prohlížeče společnosti LogMeIn.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů a o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů najdete v prohlášení společnosti LogMeIn o ochraně osobních údajů: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Stav: 03.04.2023

 

V případě dalších dotazů se obraťte na:

Wieland Electric s.r.o.
Nádražní ulice č. p. 1557, 356 01 Sokolov

E-Mail: frantisek.leiter@wieland-electric.com

Sokolov, 03.04.2023

Česko – česky/čeština
Společnosti
ZpětSpolečnostio násKariéra