ZÁKLADNÍ A NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PRO UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v návaznosti na obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

I. Správce osobních údajů

Wieland Electric s r.o., se sídlem: Nádražní 1557, Sokolov, 356 01, IČO: 26343886, https://www.wieland-electric.cz/cs/ (dále jen „Společnost“ nebo „správce“).

II. Kontaktní údaje

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává:
RSDr. František Leiter
email: Frantisek.Leiter@wieland-electric.com 
tel.:+420 606 784 250

III. Práva subjektů údajů

 • právo na odvolání souhlasu
 • právo subjektu na přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování
 • právo oznamovací povinnosti ohledně změn v osobních údajích nebo v omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku, pokud není stanovena Zákonem nebo GDPR výjimka
 • právo na automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
 • právo na poskytnutí informace ohledně původu a získání osobních údajů, pokud osobní údaje subjekt údajů správci neposkytl.

Formuláře k uplatnění práv: námitka proti zpracování osobních údajů, uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů, na odvolání souhlasu, opravu, omezení zpracování, výmaz a přístup k osobním údajům jsou k dispozici u našich pracovníků Správce osobních údajů.

IV. Uplatnění práv subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn své práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti, způsobem:

 • osobního doručení na adresu Správce osobních údajů
 • poštou na adresu Správce osobních údajů 
 • elektronicky na e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů: Frantisek.Leiter@wieland-electric.com
 • datovou schránkou na ID datové schránky Správce osobních údajů
   

V. Náležitosti žádosti

1. Osoba, která má zájem uplatňovat své práva ohledně osobních údajů, je povinna uvést v písemné žádosti rozhodné důvody a skutečnosti, které namítá a má zájem uplatnit.

2. Každá žádost musí obsahovat zákonné náležitosti pro podání žádosti ve správním řízení a dále žadatel musí prokázat svoji totožnost tj. úředně ověřeným podpisem u listinné žádosti nebo uznávaným elektronickým podpisem u elektronické žádosti, nebo podáním prostřednictvím datové schránky.

3. Pokud žádost nebude splňovat zákonem stanovené náležitosti, bude žadatel vyzván písemně k nápravě, v případě nesplnění ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.

VI. Vyřízení žádosti, lhůta

 • vyřízení žádosti je bezplatné, ve lhůtě do 30 dní od přijetí žádosti podle čl. 12 odst. 3 GDPR, pokud Zákon nestanoví jinak. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena, pokud je nezbytný odklad z důvodů složitosti a rozsáhlosti vyřizování na straně Správce,
 • informace mohou být ze strany správce poskytnuté písemně nebo jinými prostředky, nebo pokud si subjekt údajů vyžádá, můžou mu být poskytnutá ústně, a to pouze za předpokladu, že identita subjektu je prokázána jinými způsoby.

V případě, že žadatel podává žádost opakovaně ve stejné věci, nebo žádost je zjevně nedůvodná nebo subjekt údajů není oprávněný k jejímu podání, bude žádost ze strany správce odmítnuta a ve výjimečných případech je správce oprávněn za takové jednání ve smyslu čl. 12 odst. 5 vyzvat žadatele k úhradě administrativních nákladů k předmětné žádosti a to i tehdy, pokud mu bude žádost odmítnuta.

VII. Opravné prostředky

 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 způsobem uvedeným Správcem v rozhodném dokumentu.
Česko – česky/čeština
Společnosti
ZpětSpolečnostio násKariéra